Homepage
 
 
  Updated: 4.7.2004.
 

Dijagrami sustava

Platforma: Win95, Win98, Win NT 4
Licenca: Freeware
Velièina: 879kb
Download: BSD.zip

Ovaj programiæ je prvenstveno namijenjen kolegiju zvanom "Teorija sustava" na Fakultetu organizacije i informatike. Jedan od težih zadataka u ovom predmetu je prikazivanje Osnovnih Sistemskih Dijagrama (OSD-a). Teškoæa je u zadovoljavanju odreðenih pravila koja se moraju poštivati pri crtanju elemenata u sustavu (njihovom meðusobnom položaju u ovisnosti o njihovim vezama i sl.). Potrebno je dosta umješnosti za postavljanje tih elemenata, a treba i živaca za iscrtavanje veza, izraèunavanje i crtanje vektora te posebno za izraèunavanje i crtanje matrica. Program Dijagrami sustava u potpunosti generira sve gore navedeno! Potrebno je unijeti samo veze meðu elementima! Za jedan prosjeèno kompliciran OSD sa 10-tak elemenata potrebno je oko 1 do 2 sata postavljanja i crtanja elemenata, te dodati tu još i crtanje vektora i matrica ako se radi o vektorskom prikazivanju. Sa Dijagrami sustava se to može uèiniti za 1 minutu! Dijagrami sustava može prikazivati poèetni (linijski) OSD, skalarni i vektorski prikaz OSD-a. U sluèaju vektorskog prikaza OSD-a Dijagrami sustava automatski izraèunava vektore i matrice te ih i iscrtava. U sluèaju vektorskog i skalarnog (poligonalnih) prikaza, moguæe je odrediti broj redova u koje æe se postaviti elementi. Sve tri opcije se mogu iscrtati crno-bijelom tehnikom ili u boji (svaki element ima svoju boju, koja je ista i za njegove veze, vektore i matrice te se je lakse snalaziti). Naravno, ako korisnik nije zadovoljan algoritmom postavljanja elemenata, može postavljati elemente i ruèno, što se radi vizualno pomoæu grafièkog suèelja. Jednu zanimljivu stvar možete primjetiti tokom rada s ovim programom; ako upišete krive veze u elemente, nemoguæ broj redova s obzirom na broj elemenata, veze sa nepostojeæim elementima, veze sa samim sobom, greške u sintaksi, nepravilan ruèni raspored elemenata na poligonu SVE ÆE BITI AUTOMATSKI ISPRAVLJENO!!! Trik je u integriranom kompajleru ulaza (kojeg je razvila moja malenkost). No, to nije sve, osim snimanja dijagrama sustava u svom formatu (vrrrrlo malom formatu), rezultati se mogu pohraniti i u obliku slike i to BMP, WMF, EMF, i JPEG.

Natrag na sve radove