Homepage
 
 
  Updated: 4.7.2004.
 

Vlasnièki udjeli

Namjena

Aplikacija Vlasnièki udjeli je nastala u praksi u Zemljišnoj knjizi Opæinskog suda u Varaždinu. Uoèen je ponavaljajuæi problem izraèunavanja suvlasnièkih udjela na vlasnièkim listovima z.k. uložaka kada je z.k. stanje nesreðeno, odnosno, kada postoji velik broj prijenosa vlasništva. Nekad je potrebno potrošiti dosta vremena da bi se izraèunali suvlasnièki udjeli i sveli na zajednièki nazivnik. Aplikacija se koristi pri:

  • ostavinskim raspravama - izraèunavaju se suvlasnièki udio na nekretninama pokojnog kojeg nasljeðuju nasljednici,
  • pojedinaènim ispravnim postupcima (faktièni postupci) - izraèunavaju se suvlasnièki udjeli svih suvlasnika nad spornim nekretninama po trenutnom z.k.stanju,
  • izdavanju z.k.izvadaka - na zahtjev stranaka,
  • digitalizaciji z.k.knjiga - prebacivanju trenutnog z.k. stanja ruèno voðenih knjiga u raèunalo.

Problem koji se rješava

Teško je izraèunati suvlasnièke udjele kod srednjeg i veæeg broja zapisa u vlasnièkim listovima z.k. uložaka (i posjedovnih listova) kada je nad odreðenim nekretninama uèinjeno više raznih prijenosa (su)vlasništva. Teško je pratiti prijenose i pri tome svoditi udjele na zajednièki nazivnik (kako bi na z.k. izvatku udjeli bili usporedivi i zbrojivi). Cijeli proces može u nekim sluèajevima potrajati i po pola sata! Z.K referentima ovakve banalne radnje oduzimaju dragocjeno vrijeme koje bi mogli utrošiti na važnije zadatke. Takoðer, zbog velikog broja raèunskih operacija, lako se mogu potkrasti greške pa je ruèni postupak provjere i ispravljanja raèuna takoðer dugotrajan.

Uèinkovitost aplikacije

Kompletan proces izraèunavanja suvlasnièkih udjela se za referenta svodi na prenošenje vlasništva kako je bilo prenašano u samoj zemljišnoj knjizi.

  • Referent je u potpunosti osloboðen svih matematièkih operacija, Vlasnièki udjeli automatski izraèunava koliki udio ima(ju) nov(i) suvlasnik(ici) i svodi udjele na najmanji zajednièki nazivnik.
  • Nema više grešaka koje se javljaju pri izraèunavanju udjela.
  • U praksi se pokazalo da se vrijeme potrebno za izraèunavanje udjela skratilo i do deset puta!
  • Po potrebi moguæe je izraèunavati suvlasnièke udjele samo za odreðenu osobu, više njih ili za sve.

Provjerenost u praksi

U vrijeme pisanja ovog dokumenta, aplikacija Vlasnièki udjeli se koristi veæ oko mjesec dana u Zemljišnoj knjizi Opæinskog suda u Varaždinu i pokazala se vrlo korisnom i dobro primljenom od strane z.k. referenata. Vrlo je lako nauèiti raditi s Vlasnièkim udjelima - svega 5 do 10 minuta. Trenutno ovom aplikacijom ušteðuju oko sat vremena tjedno.
Predviða se da kad se krene sa oèekivanim prebacivanjem ruèno voðenih zemljišnih knjiga u EOP da æe ovom aplikacijom cijeli proces biti znaèajno olakšan i znaèajno ubrzan. Jednostavna raèunica pokazuje kako za jednu katastarsku opæinu od prosjeèno 3000 z.k.uložaka sa 10% uložaka sa tako složenim ili nesreðenim stanjem (gdje bi ruèno izraèunavanje potrajalo 15 ili više min), Vlasnièki udjeli može pri prijenosu na EOP uštediti oko 60-70 sati rada, a da ne govorimo o sigurnijoj toènosti udjela i olakšanju rada referentima.